پرستاران در خطرند؟

سلامت نیوز: پرستاران به دلیل شیفت هایی طولانی شبانه در معرض افسردگی و بالا رفتن خطای شغلی قرار دارند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، هر شغلی علاوه بر مهارت، به آمادگی روان شناسی هم نیاز دارد. مصداق این سخن در افرادی هویداست كه از نظر دیگران به جایگاه مهمی رسیده اند، اما ناگاه با احساس بدی از شغل خود دست می كشند و حتی خانه نشینی را انتخاب می كنند. در این گزارش با دکتر دلبر نیروشك، دكترای روان شناسی بالینی درباره شغل پرستاران، دغدغه های آنان و تیپ های شخصیتی مناسب این كار به گفت وگو پرداخته ایم. پرستاران‭ ‬گاهی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شیفت هایی‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬یا‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬عدم‭ ‬مدیریت‭ ‬زمان‭ ‬رو به رو‭ ‬می شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬افسردگی،‭ ‬پرخاشگری‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬خطای‭ ‬شغلی‭ ‬قرار‭ ‬می گیرند‭. ‬آنها‭ ‬تعداد‭ ‬بالایی‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬میر‭ ‬را‭ ‬نظاره گرند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كاهش‭ ‬انرژی شان‭ ‬منجر‭ ‬می شود‭. ‬برخی‭ ‬بیماران‭ ‬هم‭ ‬برخورد‭ ‬سازنده‭ ‬یا‭ ‬معمولی‭ ‬با‭ ‬پرستاران‭ ‬ندارند‭. ‬جامعه‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬همیشه‭ ‬كارهای‭ ‬انساندوستانه‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬خواست‭ ‬پزشك‭ ‬یا‭ ‬بیمار‭ ‬مجبورند‭ ‬زیر‭ ‬بار‭ ‬وظایف‭ ‬غیرحرفه ای‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حیطه‭ ‬شغلی‭ ‬آنان‭ ‬نیست،‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬حتی‭ ‬انه‭ ‬گفتنب‭ ‬نیز‭ ‬غیر اخلاقی‭ ‬تلقی‭ ‬می شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬سبك‭ ‬زندگی‭ ‬یا‭ ‬مسائل‭ ‬عاطفی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭. ‬ مهر‭ ‬استرس‭ ‬شغلی‭ ‬بر‭ ‬پرستاری تحقیقات‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬میزان‭ ‬استرس‭ ‬پرستاران‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬مشاغل‭ ‬پزشكی‭ ‬بالاتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬كارشناسان‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬استرس‭ ‬شغلی‭ ‬پرستاری‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬صنعتی‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬زیادی‭ ‬دچار‭ ‬بیماری های‭ ‬روان تنی‭ ‬می شوند‭.‬ درگیر‭ ‬احساسات‭ ‬نشوید آنان‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬یاد‭ ‬بگیرند‭ ‬مدیریت‭ ‬تفكیك‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بیماران‭ ‬بیاموزند‭. ‬آنان‭ ‬روزهایی‭ ‬شاهد‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬انسان ها‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تعارض‭ ‬كه‭ ‬بالاخره‭ ‬ااین‭ ‬مسأله‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬ناراحت كننده‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬نه؟ب‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬تعارض‭ ‬و‭ ‬درگیری‭ ‬احساس‭ ‬می كند‭.‬ راه‭ ‬حل‭: ‬تكنیك های‭ ‬ذهن آگاهی‭ ‬با‭ ‬تمرینات‭ ‬تنفسی‭ ‬به‭ ‬فردكمك‭ ‬می كند‭ ‬بتواند‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لحظه،‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬تفكیك‭ ‬كند‭. ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬لحظه‭ ‬منطق‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬كند‭.‬ ‭ ‬تمرینات‭ ‬تحلیلی‭ ‬كه‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬نیز‭ ‬كمك‭ ‬می كند‭ ‬فرد‭ ‬باور‭ ‬كند‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬مشكلی‭ ‬راهكارهای‭ ‬مختلفی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬می تواند‭ ‬از‭ ‬زوایای‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نگاه‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬راه حل های‭ ‬خلاقانه‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬عاطفی‭ ‬یا‭ ‬مشكل‭ ‬بیماران‭ ‬را‭ ‬بیابد‭.‬ مادرانه‭ ‬نشوید مهارت های‭ ‬ارتباطی‭ ‬باید‭ ‬به درستی‭ ‬شناخته‭ ‬شوند‭. ‬گاهی‭ ‬پرستاران‭ ‬دچار‭ ‬تعارض‭ ‬نقش‭ ‬می شوند‭ ‬و‭ ‬تصور‭ ‬می كنند‭ ‬باید‭ ‬مراقب‭ ‬همه‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬مادرانه‭ ‬رفتار‭ ‬می كنند‭. ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬فدای‭ ‬چیزی‭ ‬كنیم‭. ‬گاهی‭ ‬پرستاران‭ ‬معتقدند‭ ‬ایثار‭ ‬می كنند‭. ‬این‭ ‬باور‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اخلاق‭ ‬حرفه ای،‭ ‬غلط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می شود‭. ‬آنان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬شغلی‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بین‭ ‬بیماران،‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬خانواده شان‭ ‬تقسیم‭ ‬كنند‭.‬ اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرید ااعضای‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بها‭ ‬نمی دهند،‭ ‬اما‭ ‬بیمار‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نیازمند‭ ‬استب‭. ‬گاهی‭ ‬عزت‭ ‬نفس‭ ‬پرستاران‭ ‬از‭ ‬بیماران‭ ‬نشأت‭ ‬می گیرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬روی‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬كار‭ ‬كنند‭. ‬پرستاران‭ ‬نباید‭ ‬احساس‭ ‬دیده‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیماران‭ ‬جست وجو‭ ‬كنند‭. ‬آنان‭ ‬باید‭ ‬دامنه‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬همكار،‭ ‬پزشك،‭ ‬بیمار،‭ ‬سر‭ ‬شیفت‭ ‬و‭ ‬داروخانه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده ‭ ‬است‭ ‬به درستی‭ ‬برای‭ ‬خودشان‭ ‬تعریف‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬ارتباطی‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬تیپی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬حریم‭ ‬دارا‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬پیوسته‭ ‬خود‭ ‬مراقبتی‭ ‬فعال‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬ پرخاشگری‭ ‬نكنید گاهی‭ ‬پرستاران‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬كار‭ ‬یا‭ ‬خانه‭ ‬پرخاشگر‭ ‬می شوند‭ ‬و‭ ‬معتقدند‭ ‬جدی‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬پرخاشگری‭ ‬برخلاف‭ ‬قاطعیت‭ ‬با‭ ‬استرس‭ ‬برای‭ ‬فرد‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مقوله‭ ‬جدا‭ ‬هستند‭.‬ برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشكل،‭ ‬تنفس‭ ‬كمك‭ ‬می كند‭ ‬فرد‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬به‭ ‬كنترل‭ ‬خود‭ ‬برسد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬از‭ ‬تنفس‭ ‬دیافراگمی‭ ‬كمك‭ ‬بگیرید‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬كه‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بینی‭ ‬می گیریم،‭ ‬یك‭ ‬دو‭ ‬سه ‭ ‬می شماریم‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬می داریم‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دهان‭ ‬بیرون‭ ‬می دهیم‭. ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬احساس‭ ‬كنیم‭ ‬شكم‭ ‬مثل‭ ‬بادكنك‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬خالی‭ ‬می شود‭.‬ ‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬به‭ ‬متمركز‭ ‬و‭ ‬منسجم‭ ‬بودن‭ ‬احساس‭ ‬فرد‭ ‬كمك‭ ‬می كند‭. ‬تعداد‭ ‬دفعات‭: ‬سه‭ ‬بار‭ ‬صبح،‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬عصر‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬شب‭.‬ پرستاری‭ ‬به‭ ‬تیپ تان‭ ‬نمی آید‭ !‬ تیپ‭ ‬احساسی‭:‬‭ ‬ابرای‭ ‬ایثار‭ ‬آماده ام‭. ‭ ‬اگر‭ ‬مدیریت‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرند،‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬قادرند‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬لذت‭ ‬ببرند‭. ‬آنان‭ ‬آمده اند‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬جان‭ ‬خدمت‭ ‬كنند‭. ‬البته‭ ‬اگر‭ ‬به درستی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬نكنند،‭ ‬مدام‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬می شود‭. ‬نه‭ ‬گفتن‭ ‬برایشان‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نقطه‭ ‬ضعف شان‭ ‬است‭.‬ تیپ‭ ‬ذهنی‭: ‬ااجازه‭ ‬بدهید‭ ‬تا‭ ‬بپرسم‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬كه‭ ‬مقدور‭ ‬بود‭ ‬انجام‭ ‬می دهم‭.‬ ‭ ‬كاملا‭ ‬عقل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬جدا‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬شرح‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬كار‭ ‬می كنند‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬منطق‭ ‬كار‭ ‬می كند‭ ‬و‭ ‬اواگذاری‭ ‬وظایف‭ ‬غیر حرفه ایب‭ ‬را‭ ‬به درستی‭ ‬می داند‭.‬ تیپ‭ ‬حركتی‭: ‬احرف‭ ‬حرف‭ ‬من‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬باید‭ ‬گوش‭ ‬دهی‭.‬ گزینه‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬نیستند‭. ‬این‭ ‬افراد‭ ‬پرخاشگرند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مریض‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مالكیت‭ ‬نگاه‭ ‬می كنند‭. ‬چنین‭ ‬اشخاصی‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬نتیجه‭ ‬نگیرند،‭ ‬ول‭ ‬نمی كنند،‭ ‬اما‭ ‬ارتباط شان‭ ‬بسیار‭ ‬جدی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دلسوزی‭ ‬را‭ ‬قایم‭ ‬می كنند‭.‬ نكته‭ ‬آخر‭:‬‭ ‬ همه‭ ‬افراد‭ ‬این‭ ‬ویژگی ها‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬تعدادی‭ ‬افراد‭ ‬برخی‭ ‬ویژگی ها‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬كمتر‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬تیپ‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬ندارید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬شغل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭. ‬فقط‭ ‬باید‭ ‬سعی‭ ‬كنید‭ ‬با‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬به درستی‭ ‬كارهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭. ‬