‭ ‬چرا‭ ‬دندان‭ ‬جرم‭ ‬می‌گیرد؟

سلامت نیوز_*دكتررضا یزدانی: در‭ ‬طول‭ ‬روز‭ ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬غذا‭ ‬میل‭ ‬می كنیم‭ ‬و‭ ‬دندان هایمان‭ ‬را‭ ‬تمیز‭ ‬نمی كنیم،‭ ‬یك‭ ‬لایه‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬تشكیل‭ ‬می شود‭. ‬داخل‭ ‬دهان‭ ‬ما‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬میكروب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وجود‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬دندان هایمان‭ ‬را‭ ‬تمیز‭ ‬نكنیم،‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬می چسبند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬تجمع‭ ‬میكروب ها‭ ‬زیاد‭ ‬می شود‭ ‬ما‭ ‬می گوییم‭ ‬یك‭ ‬لایه‭ ‬تشكیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، ‬اگر‭ ‬مسواك زدن‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬طولانی‭ ‬انجام‭ ‬نشود،‭ ‬متوجه‭ ‬وجود‭ ‬جرم‭ ‬می شویم‭. ‬وجود‭ ‬جرم‭ ‬هم‭ ‬باعث‭ ‬پوسیدگی‭ ‬دندان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬باعث‭ ‬بیماری‭ ‬لثه‭ ‬می شود‭. ‬بعضی ها‭ ‬مسواك‭ ‬هم‭ ‬می زنند،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬بین‭ ‬دندان ها‭ ‬خوب‭ ‬تمیز‭ ‬نشود‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬جرم‭ ‬تشكیل‭ ‬می شود‭.‬ چرا‭ ‬بعضی ها‭ ‬می گویند‭ ‬زیاد‭ ‬جرم گیری‭ ‬نكنیم؟ این كه‭ ‬جرم گیری‭ ‬ضرر‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬این كه‭ ‬دندان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جرم گیری‭ ‬لق‭ ‬می شود،‭ ‬یك‭ ‬باور‭ ‬غلط‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تشكیل‭ ‬جرم‭ ‬می گذرد،‭ ‬جرم‭ ‬محل‭ ‬تجمع‭ ‬میكروب ها‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬می كند‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬دفاعی‭ ‬بدن‭ ‬فعال‭ ‬می شود‭. ‬اگر‭ ‬جرم‭ ‬حذف‭ ‬نشود،‭ ‬باعث‭ ‬تخریب‭ ‬دندان‭ ‬می شود‭. ‬علت‭ ‬حساس‭ ‬شدن‭ ‬دندان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جرم گیری‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جرم‭ ‬مانند‭ ‬یك‭ ‬پوشش‭ ‬روی‭ ‬دندان‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬با‭ ‬خمیردندان‭ ‬مخصوص‭ ‬ضد‭ ‬حساسیت‭ ‬برطرف‭ ‬می شود‭.‬ فاصله‭ ‬جرم گیری‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬باید‭ ‬باشد؟ در‭ ‬افراد‭ ‬مختلف‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬بعضی ها‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بزاق‭ ‬غلیظ،‭ ‬نوع‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬بالای‭ ‬چای‭ ‬و‭ ‬قهوه‭ ‬در‭ ‬فواصل‭ ‬كوتاه تری‭ ‬باید‭ ‬جرم گیری‭ ‬كنند‭. ‬بعضی ها‭ ‬سالانه‭ ‬به‭ ‬جرم گیری‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬افراد،‭ ‬شرایط‭ ‬بهداشتی،‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬دهانی‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬ چه‭ ‬تغذیه ای‭ ‬باعث‭ ‬تشكیل‭ ‬جرم‭ ‬می شود؟‭ ‬ بعضی ‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬بزاقشان‭ ‬تركیبات‭ ‬معدنی‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بزاق شان‭ ‬غلیظ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬ترشح‭ ‬می شود‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬می شود‭ ‬جرم‭ ‬بیشتری‭ ‬روی‭ ‬دندان شان‭ ‬تشكیل‭ ‬شود‭.‬ آیا‭ ‬خمیر‭ ‬دندان های‭ ‬ساینده‭ ‬برای‭ ‬جرم گیری‭ ‬مناسبند؟ هدف‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬جرم گیری‭ ‬سفید‭ ‬كردن‭ ‬دندان‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جرم گیری‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬بروساژ‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬می دهیم‭ ‬كمی‭ ‬دندان‭ ‬سفید تر‭ ‬می شود‭. ‬سفید‭ ‬كردن‭ ‬دندان‭ ‬مراحل‭ ‬خاص‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬خمیر‭ ‬دندان های‭ ‬ساینده،‭ ‬سفید كننده‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬دندان‭ ‬سفید تر‭ ‬می شود،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دندان‭ ‬هم‭ ‬آسیب‭ ‬می زند‭.‬ آیا‭ ‬روكش های‭ ‬دندان‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬جرم گیری‭ ‬دارند؟‭ ‬ بله‭ ‬دندان های‭ ‬روكش‭ ‬شده‭ ‬هم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬جرم گیری‭ ‬دارند‭.‬ *متخصص سلامت دهان و دندان